Roco 76145 Set vagoane siloz Uacns, Holcim, epoca V - 475,00$

Vagoane cu Nr. 9326 085-8 si 9326 120-3

vagon siloz Roco 76145

detaliu set vagoane Roco 76145 detaliu set vagoane Roco 76145

HO DC NEM 362 cuplare scurta epoca 5